Integritetspolicy

1. Inledning

Vi vill använda informationen nedan för att ge dig som”registrerad” en översikt över vår behandling av dina personuppgifter och dinarättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Det är i allmänhet möjligt attanvända vår webbplats utan att ange personuppgifter. Om du vill använda dig avsärskilda tjänster som erbjuds av vårt företag via vår webbplats kan det dockvara nödvändigt att vi behandlar personuppgifter.Om det är nödvändigt attbehandla personuppgifter och det inte finns någon rättslig grund för sådanbehandling kommer vi i allmänhet att inhämta ditt samtycke.

Personuppgifter, såsom ditt namn, din adress eller dine-postadress, behandlas alltid i enlighet med EU:s allmännadataskyddsförordning (GDPR) och i enlighet med de landsspecifikadataskyddsbestämmelser som gäller för Packsize AB. Syftet med detta integritetsmeddelande är attinformera dig om omfattningen av och syftet med de personuppgifter som visamlar in, använder och behandlar.

Som personuppgiftsansvarig har vi vidtagit en radtekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa ett så fullständigtskydd som möjligt av de personuppgifter som behandlas via denna webbplats.Internetbaserade dataöverföringar kan dock i princip ha säkerhetsluckor så attett absolut skydd inte kan garanteras. Av den anledningen är du fri att lämnapersonuppgifter till oss på alternativa sätt, till exempel via telefon eller post.

2. Personuppgiftsansvarig

Den personuppgiftsansvarige, enligt definitionen i GDPR, är i grunden:

Packsize GmbH

Herringhauser Str. 35

32051 Herford, Germany

E-post: [email protected]

I vissa fall använder vi också våra inhemska och utländska dotterbolag för att svara på dina förfrågningar och beställningar, för försäljnings- och reklamändamål samt för hantering av sökande. En översikt över våra dotterbolag hittar du på: https://www.packsize.se/about/contact-us.

3. Dataskyddsombud

Du kan nå dataskyddsombudet på följande sätt:

[email protected]

Du kan när som helst kontakta vårt dataskyddsombud direkt om du har några frågor eller förslag angående dataskydd.

4. Definitioner

Detta integritetsmeddelande är baserat på den terminologi som används av den europeiska lagstiftaren och lagstiftaren vid antagandet av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vår integritetspolicy ska vara lätt att läsa och förstå, både för allmänheten och för våra kunder och affärspartners.För  att säkerställa detta vill vi i förväg förklara den terminologi som används. Vi använder bland annat följande termer i denna integritetspolicy.

Vi använder bland annat följande termer i detta integritetsmeddelande:

a. Personuppgifter

Med personuppgifter avses all slags information som kan hänföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en onlineidentifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

b. Registrerad

En registrerad är en identifierad eller identifierbarfysisk person vars personuppgifter behandlas av den personuppgiftsansvarige(vårt företag).

c. Behandling

Behandling är varje åtgärd eller kombination av åtgärder som vidtas beträffande personuppgifter, oavsett om det sker på automatisk väg eller inte, såsom insamling, registrering, organisering, arkivering, lagring, bearbetning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, justering eller kombination, begränsning, radering eller förstöring.

d. Begränsning av behandling

Begränsning av behandling är markering av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa deras framtida behandling.

e. Profilering

Profilering är varje form av automatiserad behandling av personuppgifter som består i att sådana personuppgifter används för att utvärdera vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, särskilt för att analysera eller förutsäga aspekter som rör den fysiska personens arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, plats eller byte av plats.

f. Pseudonymisering

Pseudonymisering är behandling av personuppgifter påett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan hänföras till en vissregistrerad utan användning av ytterligare information, förutsatt att sådanytterligare information förvaras separat och är föremål för tekniska ochorganisatoriska åtgärder som säkerställer att personuppgifterna inte kanhänföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

g. Personuppgiftsbiträde

Med personuppgiftsbiträde avses en fysisk ellerjuridisk person, myndighet, myndighet eller annat organ som behandlarpersonuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

h. Mottagare

En mottagare är en fysisk eller juridisk person,offentlig myndighet, byrå eller annat organ till vilken personuppgifter lämnasut, oavsett om det är en tredje part eller inte. Offentliga myndigheter som kanerhålla personuppgifter inom ramen för en specifik utredningsuppgift enligtunionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt ska dock inte betraktas sommottagare.

i. Tredje part

Med tredje part avses varjefysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller organ sominte är den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdetoch de personer som under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdetsdirekta ansvar är behöriga att behandla personuppgifterna

j. Samtycke

Med samtycke avses varje slagav frivillig, specifik och informerad viljeyttring i form av ett uttalandeeller någon annan otvetydig bekräftande handling genom vilken den registreradegodtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.

5. Rättslig grund för behandlingen

Artikel 6 (1) punkt a) i GDPR (i samband med §25 (1) i den tyska lagen om dataskydd för telekommunikation och telemedia (TTDSG) är vårt företags rättsliga grund för behandlingsprocesser där vi erhåller samtycke för ett specifikt behandlingssyfte.

Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket du är part, vilket t.ex. är fallet med behandling som är nödvändig för leverans av varor eller tillhandahållande av annan tjänst eller ersättning, baseras behandlingen på Artikel 6 (1) punkt b) i GDPR. Detsamma  gäller för behandling som är nödvändig för att genomföra åtgärder före avtalets ingående, t.ex. vid förfrågningar om våra produkter eller tjänster.

Om vårt företag omfattas av en rättslig förpliktelse som innebär att behandlingen av personuppgifter blir nödvändig, t.ex. för att uppfylla skattemässiga skyldigheter, baseras behandlingen på Artikel 6 (1) punkt c) i GDPR.

I sällsynta fall kan behandlingen av personuppgifter bli nödvändig för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen. Detta skulle till exempel vara fallet om en besökare skulle skadas i våra lokaler och hens namn, ålder, sjukförsäkringsuppgifter eller annan viktig information till följd av detta måste överlämnas till en läkare, ett sjukhus eller annan tredje part. I detta fall skulle behandlingen baseras på Artikel 6 (1) punkt d) i GDPR.

Slutligen kan behandlingen baseras på Artikel 6 (1) punkt f) i GDPR. Behandling som inte omfattas av någon av de ovannämndarättsliga grunderna baseras på denna rättsliga grund om behandlingen ärnödvändig för att skydda ett legitimt intresse för vårt företag eller en tredjepart, förutsatt att den registrerades intressen, grundläggande rättigheter ochfriheter inte väger tyngre. Vi har tillåtelse att utföra sådan behandling isynnerhet eftersom den nämnts specifikt i den europeiska lagstiftningen. I dettaavseende ansåg lagstiftaren att ett berättigat intresse kan antas om du är kundhos vårt företag (skäl 47, mening 2 i GDPR).

Vårt erbjudande riktar sig till vuxna. Personer under16 år får inte överföra några personuppgifter till oss utan samtycke från sinaföräldrar eller vårdnadshavare. Vi begär inte in personuppgifter från barn ochungdomar, samlar inte in dem och vidarebefordrar dem inte till tredje part.

6. Utlämnande av data till tredje part

Dina personuppgifter kommer inte att överföras till tredje part för andra ändamål än de som anges nedan.

Vi kommer endast att dela/överföra dina personuppgifter till tredje part om följande villkor är uppfyllda:

1. Du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med Artikel 6 (1) punkt a) i GDPR.

2. Utlämnandet är tillåtet i enlighet med Artikel 6 (1) punkt f) i GDPR för att skydda våra legitima intressen och det finns ingen anledning att anta att du har ett överordnat skyddsvärt intresse av att dina uppgifter inte lämnas ut.

3. Det föreligger en rättslig skyldighet att lämna ut uppgifter enligt Artikel 6 (1) punkt c) i GDPR.

4. Detta är rättsligt tillåtet och nödvändigt enligt Artikel 6 (1) punkt b) i GDPR för behandling av avtalsförhållanden med dig.

I samband med den behandling som beskrivs i denna integritetspolicy kan personuppgifter överföras till USA. Företag i USA har endast en tillräcklig nivå av dataskydd om de har certifierat sig enligt EU-US Data Privacy Framework och EU-kommissionens beslut om tillräcklighet enligt Artikel 45 i GDPR därmed gäller. Vi har uttryckligen nämnt detta i integritetspolicyn för berörda tjänsteleverantörer. För att skydda dina uppgifter i alla andra fall har vi träffat uppdragsavtal som baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Om standardavtalsklausulerna inte är tillräckliga för att fastställa en tillräcklig säkerhetsnivå, kan ditt samtycke i enlighet med Artikel 49 (1) punkt a) i GDPR tjäna som rättslig grund för överföringen till tredjepartsländer. Detta gäller ibland inte vid överföring av uppgifter till tredjepartsländer för vilka Europeiska kommissionen har utfärdat ett beslut om adekvat skyddsnivå i enlighet med Artikel 45 i GDPR.

7. Teknik

7.1 SSL-/TLS-kryptering

Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering för att garantera säkerheten vid databehandling och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, till exempel beställningar, inloggningsuppgifter eller kontaktförfrågningar som du skickar till oss som operatör. Du känner igen en krypterad anslutning på att adressfältet i webbläsaren innehåller ”https://” istället för ”http://” och på låssymbolen i webbläsarfältet.

Vi använder denna teknik för att skydda dina överförda uppgifter.

7.2 Cloudflare (innehållsleveransnätverk)

Vår webbplats använder funktioner från CloudFlare.Leverantören är CloudFlare, Inc. 665 3rd St. #200, San Francisco, CA 94107,USA.

CloudFlare erbjuder ett globalt distribueratinnehållsleveransnätverk med DNS. Tekniskt sett dirigerasinformationsöverföringen mellan din webbläsare och vår webbplats viaCloudFlares nätverk. CloudFlare kan alltså analysera datatrafiken mellananvändare och våra webbplatser, till exempel för att upptäcka och avvärjaattacker mot våra tjänster. Dessutom kan CloudFlare lagra cookies på din datorför optimerings- och analysändamål.

Du kan ställa in din webbläsare så att du fårinformation om inställningen av cookies och kan välja att endast tillåtacookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies i vissa fall eller iallmänhet och aktivera automatisk radering av cookies när du stängerwebbläsaren. Om du inaktiverar cookies kan funktionen på denna webbplats varabegränsad.

Vi har ingått ett motsvarande avtal med Cloudflare pågrundval av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) för uppdragsbehandlingeller i enlighet med EU: s standardavtalsklausuler. Cloudflare samlar instatistiska uppgifter om besök på denna webbplats. Dessa inkluderar: Namnet påden webbplats som besöks, fil, datum och tid för åtkomst, mängd data somöverförs, meddelande om genomförd åtkomst, webbläsartyp och version,användarens operativsystem, referens-URL (den tidigare besökta sidan),IP-adress och den begärande leverantören. Cloudflare använder de beskrivnalogguppgifterna för statistiska utvärderingar i syfte att driva, säkra ochoptimera erbjudandet.

Om du har samtyckt till att Cloudflare används är denrättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter Artikel 6 (1) punkt a) iGDPR. Dessutom har vi ett berättigat intresse av att använda Cloudflare för attoptimera vårt onlineerbjudande och göra det säkrare. Motsvarande rättslig grundför detta är Artikel 6 (1) punkt f) i GDPR. Personuppgifterna kommer att lagrasså länge som de krävs för att uppfylla syftet med behandlingen. Uppgifternakommer att raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå syftet.

Detta amerikanska företag är certifierat enligt EU-USData Privacy Framework. Härmed föreligger ett beslut om tillräcklig skyddsnivåi enlighet med Artikel 45 i GDPR, så att överföring av personuppgifter ocksåkan ske utan ytterligare garantier eller ytterligare åtgärder.

Ytterligare information och Cloudflaresintegritetspolicy finns på https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

7.3 Amazon Cloudfront

På vår webbplats använder vi innehållsleveransnätverket Cloudfront från Web Services Inc, 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA. Det tillhandahåller dubbletter av webbplatsdata på olika AWS-servrar distribuerade över hela världen.

Detta resulterar i snabbare inläsningstider för webbplatser, större tillförlitlighet och ökat skydd mot dataförluster. Vissa av de bilder och videor som finns inbäddade på denna webbplats hämtas från innehållsleveransnätverket Cloudfront när sidan öppnas.

Bland annat samlas följande uppgifter in:

• IP-adress

• Webbläsare och enhetsinformation

Om du har ombetts att samtycka till behandlingen av dina uppgifter är den rättsliga grunden för den motsvarande behandlingen Artikel6 (1) punkt a) i GDPR. Dessutom har vi ett berättigat intresse av att säkerställa ökad tillförlitlighet på webbplatsen, ökat skydd mot dataförlust och förbättrad laddningshastighet för denna webbplats. Motsvarande rättslig grund för detta är Artikel 6 (1) punkt f) i GDPR.

I egenskap av ett amerikanskt företag är Amazon Web Services certifierat enligt EU-US Data Privacy Framework. Detta utgör ett beslut om tillräcklig skyddsnivå i enlighet med Artikel 45 i GDPR, vilket innebär att personuppgifter kan överföras utan ytterligare garantier eller ytterligare åtgärder.

Du kan läsa Amazon Web Services bestämmelser om dataskydd på: https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr

7.4 Webbflöde

På vår webbplats använder vi tjänsten Weblow, Webflow, Inc. 398 11th St., Floor 2, San Francisco, CA 94103, USA.

Webflow är ett verktyg för att skapa och vara värd för webbplatser. Webflow lagrar cookies eller annan igenkänningsteknik som krävs för att visa sidan, för att tillhandahålla vissa webbplatsfunktioner och för att säkerställa säkerheten (nödvändiga cookies).

Bland annat samlas följande uppgifter in:

• IP-adress

• tidsstämpel

• URL

• Användaragent

Om du har ombetts att samtycka till behandlingen av dina uppgifter är den rättsliga grunden för den motsvarande behandlingen Artikel6 (1) punkt a) i GDPR. Vi har också ett legitimt intresse av att presentera vår webbplats så tillförlitligt som möjligt. Motsvarande rättslig grund för detta är Artikel6 (1) punkt f) i GDPR.

I egenskap av ett amerikanskt företag är Webflow certifierat enligt EU-US Data Privacy Framework. Detta utgör ett beslut om tillräcklig skyddsnivå i enlighet med Artikel 45 i GDPR, vilket innebär att personuppgifter kan överföras utan ytterligare garantier eller ytterligare åtgärder.

Du kan läsa Webflows integritetspolicy på: https://webflow.com/legal/privacy.

8. Cookies

8.1 Allmän information om cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies är små filer som automatiskt skapas av din webbläsare och lagras i ditt IT-system (bärbar dator, surfplatta, smartphone eller liknande) när du besöker vår webbplats.

Information som genereras från den specifika enhet som används lagras i cookies. Detta innebär dock inte att vi omedelbart får kännedom om din identitet.

Användningen av cookies hjälper oss att göra det bekvämare för dig att använda vår webbplats. Vi använder till exempel sessionscookies för att upptäcka om du redan har besökt enskilda sidor på vår webbplats. Dessa raderas automatiskt när du lämnar vår webbplats.

Dessutom använder vi tillfälliga cookies, som lagras på din slutenhet under en viss tidsperiod, för att optimera användarvänligheten. Om du besöker vår webbplats igen för att använda våra tjänster, identifieras det automatiskt att du redan har varit hos oss och vilka inmatningar och inställningar du har gjort, så att du inte behöver ange dem igen.

Vi använder också cookies för att statistiskt registrera användningen av vår webbplats och för att utvärdera vårt erbjudande till dig i syfte att optimera den . Dessa cookies gör det möjligt för oss att automatiskt känna igen att du redan har besökt vår webbplats när du besöker den igen. De cookies som ställs in på detta sätt raderas automatiskt efter en viss tidsperiod. Den respektive lagringsperioden för cookies kan hittas i inställningarna för det samtyckesverktyg som används.

8.2 Rättslig grund för användningen av cookies

De uppgifter som behandlas av cookies, som krävs föratt webbplatsen ska fungera korrekt, är därför nödvändiga för att skydda våralegitima intressen samt tredje parts intressen i enlighet med Artikel 6 (1)punkt  f) i GDPR.

För alla andra cookies gäller följande: Du har gettditt samtycke till detta i enlighet med Artikel 6 (1) punkt a) i GDPR via vårbanner för att tacka ja till cookies.

8.3 CCM19 (Cookie Consent Manager)

På vår webbplats använder vi CCM19, ett verktyg församtycke till cookies från Papoo Software & Media GmbH - Agentur Auguststr.4, 53229 Bonn, Tyskland. Vi använder CCM19 för att få cookie-medgivande frånwebbplatsanvändare för datainsamling.

Bland annat samlas följande uppgifter in:

• IP-adress

• Webbläsare som används

• Tidsstämpel

• Processor-ID och controller-ID

Databehandlingen sker på grundval av ditt samtycke ienlighet med Artikel 6 (1) punkt c) i GDPR.

Du kan läsa dataskyddsbestämmelserna för PapooSoftware & Media GmbH på: https://www.papoo.de/datenschutzerklaerung.html

9. Innehållet på vår webbplats

9.1 Registrering som användare

YDu har möjlighet att registrera dig på vår webbplats genom att lämna personuppgifter.

Vilka personuppgifter som överförs till oss i denna process framgår av respektive inmatningsfält vid registrering. De personuppgifter som du anger samlas in och lagras uteslutande för internt bruk av oss och för våra egna ändamål. Vi kan komma att överföra uppgifterna till en eller flera personuppgiftsbiträden, t.ex. en leverantör av pakettjänster, som också kommer att använda personuppgifterna uteslutande för ett internt ändamål som kan hänföras till oss.

När du registrerar dig på vår webbplats lagras också den IP-adress som tilldelats av din internetleverantör samt datum och tid för registreringen. Detta görs endast i syfte att förhindra att våra tjänster missbrukas. Vid behov kan dessa uppgifter användas för att klargöra situationen kring eventuella brott som begåtts. I detta avseende är lagringen av dessa uppgifter nödvändig för att skydda oss. Av principiella skäl lämnas dessa uppgifter inte ut till tredje part. Detta gäller inte om vi enligt lag är skyldiga att lämna ut uppgifterna eller om uppgifterna lämnas ut i syfte att lagföra brott.

Din registrering, inklusive frivilligt tillhandahållande av personuppgifter, tjänar oss också till att erbjuda dig innehåll eller tjänster som på grund av ärendets natur endast kan erbjudas till registrerade användare. Registrerade personer är fria att när som helst ändra de personuppgifter som lämnats vid registreringen eller att få dem helt raderade från vår databas.

På begäran kan vi när som helst ge dig information om vilka personuppgifter som finns lagrade om dig. Dessutom kommer vi att korrigera eller radera personuppgifter på din begäran, i den mån detta inte strider mot några lagstadgade lagringsskyldigheter. Ett dataskyddsombud som nämns i denna integritetspolicy och alla andra anställda är tillgängliga för den registrerade som kontaktpersoner i detta sammanhang.

Målet med behandlingen av dina uppgifter är praktisk och enkel användning av vår webbplats. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i Artikel 6 (1) punkt f) i GDPR.

9.2 Kontaktasupport/Kontaktformulär

Personuppgifter samlas in när du kontaktar oss (t.ex.via kontaktformulär eller e-post). Vilka uppgifter som samlas in vid användningav ett kontaktformulär framgår av respektive kontaktformulär. Dessa uppgifterlagras och används uteslutande för att besvara din förfrågan eller för attkontakta dig och den tillhörande tekniska administrationen. Den rättsligagrunden för behandlingen av uppgifterna är vårt berättigade intresse av attbesvara din begäran i enlighet med art. 6 (1) punkt f) i GDPR. Om din kontaktsyftar till att ingå ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden förbehandling Artikel 6 (1) punkt b) i GDPR. Dina uppgifter kommer att raderasefter slutlig behandling av din begäran, om det kan härledas frånomständigheterna att den berörda frågan slutgiltigt har klargjorts ochraderingen inte strider mot några rättsliga skyldigheter att lagra uppgifter.

10. Nyhetsbrev

10.1 Nyhetsbrev för återkommandekunder (utan registrering)

Om du har lämnat dine-postadress till oss när du köpt varor eller tjänster kan vi regelbundetskicka e-post till dig med erbjudanden om varor eller tjänster som liknar de duredan har köpt från vårt sortiment. I enlighet med § 7 (3) i den tyska lagen omillojal konkurrens (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG) behöver viinte inhämta ditt separata samtycke för detta. I detta avseende skerdatabehandlingen enbart på grundval av vårt legitima intresse av personligdirektreklam i enlighet med Artikel 6 (1) punkt f) i GDPR.Om du från början harmotsatt dig att vi använder din e-postadress för detta ändamål kommer vi inteatt skicka några e-postmeddelanden. Du har rätt att när som helst invända motanvändningen av din e-postadress för ovannämnda reklamändamål med verkan förframtiden genom att meddela den ansvariga person som anges i början. Du stårenbart för överföringskostnader enligt bästa pris. Efter mottagandet av dininvändning kommer användningen av din e-postadress för reklamändamål omedelbartatt upphöra

10.2 Marknadsföringsnyhetsbrev(dubbelt ja-krav)

På vår webbplats har du möjlighet att prenumerera påvårt företags nyhetsbrev. Vilka personuppgifter som överförs till oss när dubeställer nyhetsbrevet avgörs av de inmatningsfält som används för detta ändamål.

Vi använder vårt nyhetsbrev för att regelbundetförmedla våra erbjudanden till våra kunder och affärspartners. Du kan därförendast få vårt företags nyhetsbrev om följande villkor är uppfyllda:

1. Du har en giltig e-postadress.

2. Du har registrerat dig för att få nyhetsbrev.

Av juridiska skäl kommer ett bekräftelsemeddelande attskickas till den e-postadress som du angav för första gången förnyhetsbrevsutskick med dubbelt ja-krav. Detta bekräftelsemeddelande används föratt verifiera att du, i egenskap av innehavare av e-postadressen, har godkäntmottagandet av nyhetsbrevet.

När du registrerar dig för nyhetsbrevet lagrar viockså den IP-adress som tilldelats av din internetleverantör för det IT-systemsom du använder vid registreringstillfället samt datum och tid förregistreringen. Insamlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att kunna spåra(eventuellt) missbruk av din e-postadress vid ett senare tillfälle och bidrardärför till vårt rättsliga skydd.

De personuppgifter som samlas in i samband medregistrering för nyhetsbrevet kommer uteslutande att användas för att skickavårt nyhetsbrev. Dessutom kan prenumeranter på nyhetsbrevet informeras viae-post om detta är nödvändigt för driften av nyhetsbrevstjänsten eller enrelaterad registrering, vilket kan vara fallet vid ändringar avnyhetsbrevserbjudandet eller ändringar av tekniska omständigheter. Ingapersonuppgifter som samlas in som en del av nyhetsbrevstjänsten kommer attvidarebefordras till tredje part. Du kan när som helst avbryta prenumerationenpå vårt nyhetsbrev. Det samtycke till lagring av personuppgifter som du hargett oss för utskick av nyhetsbrev kan återkallas när som helst. Det finns enlänk för att återkalla samtycket i varje nyhetsbrev. Dessutom är det ocksåmöjligt att när som helst avregistrera sig från nyhetsbrevet direkt på vårwebbplats eller att informera oss om detta på annat sätt.

Den rättsliga grunden för databehandling i syfte attskicka nyhetsbrev är Artikel 6 (1) punkt a) i GDPR.

11. Webbanalys

11.1 Google Analytics 4 (GA4)

På våra webbplatser använder vi Google Analytics 4(GA4), en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, GordonHouse, Barrow Street, Dublin 4, Irland. (”Google”).

I detta sammanhang skapas pseudonymiseradeanvändarprofiler och cookies används. Den information som genereras av cookienom din användning av denna webbplats kan bland annat vara följande:

• En tillfällig registrering av IP-adressen utanpermanent lagring

• Information om webbläsaren

• Datum och tid för åtkomst

• Information om enheten

• Webbadressen till den besökta webbplatsen

• Geografiskt läge

De pseudonymiserade uppgifterna kan överföras avGoogle till en server i USA och lagras där.

Informationen används för att utvärdera användningenav webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter ochtillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplats- och internetanvändningför marknadsundersökningar och efterfrågeorienterad utformning av dessainternetsidor.Denna information kan också överföras till tredje part om dettakrävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter för vårräkning. Under inga omständigheter kommer din IP-adress att slås samman medandra Google-data.

Denna behandling sker endast när uttryckligt samtyckeges i enlighet med Artikel 6 (1) punkt a) i GDPR.

Moderbolaget Google LLC är certifierat som ett företagi USA enligt EU-US Data Privacy Framework. Härmed föreligger ett beslut omtillräcklig skyddsnivå i enlighet med Artikel 45 i GDPR, så att överföring avpersonuppgifter också kan ske utan ytterligare garantier eller ytterligareåtgärder.

Ytterligare information om tjänsten finns på följandelänk: https://support.google.com/analytics/answer/12017362?hl=de.

11.2 Pardot

Vår webbplats använder Pardot Marketing Automation System (Pardot MAS). Pardot MAS är en som tillhandahålls av Pardot LLC, 950 E Paces Ferry Rd. Suite 3300 Atlanta, GA 30326, USA. Den används för att registrera och utvärdera webbplatsbesökarnas rörelseprofiler. Pardot MAS behandling av personuppgifter sker uteslutande för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner.

Pardot MAS använder cookies, det vill säga textfiler som lagras på användarens enhet, för att hjälpa webbplatsen att analysera användningen av webbplatsen. Du kan ställa in din webbläsare så att du får information om inställningen av cookies och kan välja att endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies antingen i vissa fall eller i allmänhet och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om du inaktiverar cookies kan funktionen på denna webbplats vara begränsad.

När du besöker vår webbplats registrerar Pardot MAS din klickväg och använder den för att skapa en individuell användarprofil med hjälp av en pseudonym. För detta ändamål används cookies som gör det möjligt att känna igen din webbläsare.

Denna behandling sker endast när uttryckligt samtycke har getts i enlighet med Artikel 6 (1) punkt a) i GDPR.

Ytterligare information om tjänsten finns på följande länk: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/.

11.3 Wistia

Vi använder tjänster från Wistia, Inc, 17 Tudor St Cambridge, MA, USA, för att lagra videor som vi visar på vår webbplats.

Wistia använder en cookie för anonym informationshämtning, vilket gör att vi kan se vilka videor som visas. När du besöker en av våra sidor som är utrustad med en Wistia-spelare upprättas en anslutning till Wistias servrar. Du kan ställa in din webbläsare så att du får information om inställningen av cookies och kan välja att endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies i vissa fall eller i allmänhet och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om du inaktiverar cookies kan funktionen på denna webbplats vara begränsad.

Wistia samlar in följande kategorier av personuppgifter anonymt:

• Anonymiserad IP-adress inkl. leverantör

• Åtkomsttid för visade videor

• Detaljerad information om visade videosegment

• Webbadress för videor

• Typ av enhet som används (stationär, mobil)

• Operativsystem och webbläsare som använts

Om du är inloggad som medlem i Wistia, tilldelar Wistia denna information till ditt respektive personliga användarkonto på denna plattform. Du kan förhindra en sådan tilldelning genom att logga ut från ditt användarkonto innan du besöker vår webbplats.

Denna behandling sker endast när uttryckligt samtycke har getts i enlighet med Artikel 6 (1) punkt a) i GDPR.

Detta amerikanska företag är certifierat enligt EU-US Data Privacy Framework. Härmed föreligger ett beslut om tillräcklig skyddsnivå i enlighet med Artikel 45 i GDPR, så att överföring av personuppgifter också kan ske utan ytterligare garantier eller ytterligare åtgärder.

Ytterligare information om tjänsten finns på följande länk: https://wistia.com/privacy.

11.4 LinkedIn-analys

Denna webbplats använder verktyget för omriktning samtkonverteringsspårningen från LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place,Dublin 2, Irland (LinkedIn).

För detta ändamål finns LinkedIn Insight Tagintegrerad på vår webbplats, vilket gör det möjligt för LinkedIn att samla instatistiska uppgifter om ditt besök och din användning av vår webbplats och attförse oss med motsvarande aggregerad statistik på grundval av detta. Dessutomanvänds tjänsten för att kunna visa dig intressespecifika och relevantaerbjudanden och rekommendationer efter att du har fått information om vissatjänster, information och erbjudanden på webbplatsen. Den relevanta informationenlagras i en cookie.

Som regel samlas följande uppgifter in och behandlas iprocessen:

• IP-adress

• Information om enheten

• Information om webbläsaren

• Hänvisarens webbadress

• Tidsstämpel

Denna behandling sker endast när uttryckligt samtyckehar getts i enlighet med Artikel 6 (1) punkt a) i GDPR. Dina uppgifter lagrastills du återkallar ditt samtycke.

Du kan ställa in din webbläsare så att du fårinformation om inställningen av cookies och kan välja att endast tillåtacookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies i vissa fall eller iallmänhet och aktivera automatisk radering av cookies när du stängerwebbläsaren. Om cookies inaktiveras kan funktionen på denna webbplats varabegränsad. Personuppgifter sparas så länge som de är nödvändiga för attuppfylla syftet med behandlingen. Uppgifterna kommer att raderas så snart deinte längre behövs för att uppnå syftet.

Inom ramen för behandlingen via LinkedIn kan uppgifteröverföras till USA och Singapore. Säkerheten för överföringen säkerställsregelbundet genom så kallade standardavtalsklausuler, som garanterar attbehandlingen av personuppgifter är föremål för en säkerhetsnivå som motsvararden i GDPR. Om standardavtalsklausulerna inte är tillräckliga för attsäkerställa en tillräcklig säkerhetsnivå, kommer ditt samtycke att inhämtas ienlighet med Artikel 49 (1) punkt a) i GDPR.

Ytterligare information om tjänsten finns på följandelänk: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy.

11.5 Meta Pixel (tidigare Facebook Pixel)

Denna webbplats använder ”Facebook Pixel” från MetaPlatforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (”Meta”). Pixeln gördet möjligt att spåra användarnas beteende efter att de har sett eller klickatpå en Facebook-annons. Denna process används för att utvärdera effektivitetenhos Facebook-annonser för statistiska ändamål och marknadsundersökningar ochkan bidra till att optimera framtida annonseringsåtgärder.

De insamlade uppgifterna är anonyma för oss och gördet därför inte möjligt för oss att dra slutsatser om användarnas identitet.Uppgifterna lagras och behandlas dock av Meta så att en anslutning tillrespektive användarprofil är möjlig och Meta kan använda uppgifterna för egnareklamändamål i enlighet med Facebooks policy för dataanvändning (https://www.facebook.com/about/privacy/). Meta och dess partners har därmed möjlighet attplacera annonser på och utanför Facebook. En cookie kan också lagras på dindator för de beskrivna ändamålen.

Denna behandling sker endast när uttryckligt samtyckeges i enlighet med Artikel 6 (1) punkt a) i GDPR.

Detta amerikanska företag är certifierat enligt EU-USData Privacy Framework. Härmed föreligger ett beslut om tillräcklig skyddsnivåi enlighet med Artikel 45 i GDPR, så att överföring av personuppgifter ocksåkan ske utan ytterligare garantier eller ytterligare åtgärder.

11.6 LinkedIn-annonser

På vår webbplats använder vi verktyget för omriktningoch konverteringsspårning från LinkedIn Ads, LinkedIn Ireland, Wilton Plaza,Wilton Place, Dublin 2, Irland. LinkedIn samlar in statistiska,pseudonymiserade uppgifter om ditt besök på vår webbplats och förser oss medmotsvarande aggregerad statistik.

För detta ändamål använder tjänsten bland annatcookies, dvs. små textfiler som lagras lokalt i cacheminnet i din webbläsare pådin enhet och som möjliggör en analys av din användning av vår webbplats.

Bland annat samlas följande uppgifter in:

• IP-adress

• tidsstämpel

• URL

• Användaragent

Databehandlingen sker på grundval av ditt samtycke ienlighet med Artikel 6 (1) punkt a) i GDPR.

Du kan läsa LinkedIns integritetspolicy på: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=or-search&veh=www.google.com

11.7 GetSignals

På vår webbplats använder vi GetSignals-tjänsten, som tillhandahålls av GetSignals 410 S University Ave, Provo, UT 84601, United States. GetSignals är en mjukvaruutvecklare. Vi använder den för att känna igen vilka som besöker våra webbplatser i syfte att identifiera den ideala kundprofilen och potentiella köpare.

Vi använder också GetSignals chatbot, som kan hjälpa dig med dina förfrågningar med hjälp av artificiell intelligens. För detta ändamål upprättas en anslutning till GetSignals-domänen (chatfunnels.com).

Följande uppgifter kan behandlas i processen
- IP-adress
- Tidsstämpel
- Platsdata
- Information om webbläsare
- Företagsnamn (om känt)
- Köpaktivitet (om känd)
- URL-ADRESS
- Användaragent
- Klicka på sökvägen
- Interaktionsdata
- (Personliga) uppgifter som du har angett i chatten
- Andra uppgifter som tidigare samlats in med ditt samtycke

Databehandlingen baseras på ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR.
För alla överföringar utanför EES vidtas lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med europeisk lagstiftning.
Överföringen av dina personuppgifter till USA baseras på standardavtalsklausuler.
Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för det syfte för vilket de samlades in och det inte finns några rättsliga skyldigheter eller tillstånd till motsatsen. Dessutom kommer uppgifterna att raderas om du hävdar din rätt till radering i den mening som avses i artikel 17.1 i GDPR.

Du kan läsa GetSignals integritetspolicy på: https://getsignals.ai/privacy-policy/

12. Partner- och affiliateprogram

12.1 DoubleClick

Denna webbplats innehåller komponenter från DoubleClick by Google. DoubleClick är ett varumärke som tillhör Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland), under vilket särskilda lösningar för onlinemarknadsföring marknadsförs till reklambyråer och publicister.

DoubleClick by Google överför data till DoubleClick-servern vid varje visning samt vid klick eller andra aktiviteter. Var och en av dessa dataöverföringar utlöser en cookie-begäran till din webbläsare. Om webbläsaren accepterar denna begäran placerar DoubleClick en cookie i ditt IT-system. Syftet med cookien är att optimera och visa reklam. Cookien används bland annat för att tillhandahålla och visa användarrelevant reklam och för att generera rapporter om reklamkampanjer eller för att förbättra dem. Dessutom används cookien för att undvika att samma annons visas flera gånger.

DoubleClick använder ett cookie-ID, vilket är nödvändigt för att hantera den tekniska processen. Ett cookie-ID krävs till exempel för att visa en annons i en webbläsare. DoubleClick kan också använda ett cookie-ID för att registrera vilka annonser som redan har visats i en webbläsare för att undvika dubbla placeringar. Dessutom gör ett cookie-ID det möjligt för DoubleClick att registrera konverteringar.

En DoubleClick-cookie innehåller inga personuppgifter. En DoubleClick-cookie kan dock innehålla ytterligare kampanjidentifierare. En kampanjidentifierare används för att identifiera de kampanjer som du redan har interagerat med.

När du besöker en av de enskilda sidorna på denna webbplats som drivs av oss och där en DoubleClick-komponent har integrerats triggas webbläsaren i ditt IT-system av respektive DoubleClick-komponent att överföra data till Google för onlineannonsering och avräkning av provisioner.Som en del av denna tekniska process får Google kännedom om data som Google också använder för att generera provisionsutdrag. Google kan bland annat spåra att du har klickat på vissa länkar på vår webbplats.

Denna behandling sker endast när uttryckligt samtycke ges i enlighet med Artikel 6 (1) punkt a) i GDPR.

Moderbolaget Google LLC är certifierat som ett företag i USA enligt EU-US Data Privacy Framework. Härmed föreligger ett beslut om tillräcklig skyddsnivå i enlighet med Artikel 45 i GDPR, så att överföring av personuppgifter också kan ske utan ytterligare garantier eller ytterligare åtgärder.

Ytterligare information om tjänsten finns på följande länk: https://www.google.com/intl/de/policies/.

12.2 6Sense

På vår webbplats använder vi tjänsten 6Sense, 6Sense Insights, Inc, 450 Mission Street, Suite 201, San Francisco, CA 94105, USA. 6Sense är programvara för marknadsföringsautomation. För att använda tjänsten upprättas en anslutning till domänen 6sense.com när den undersida där 6Sense är integrerat öppnas.

Bland annat samlas följande uppgifter in:

• IP-adress

• tidsstämpel

• URL

• Användaragent

6Sense samlar också in bland annat titel, nyckelord och beskrivning.

Databehandlingen sker på grundval av ditt samtycke i enlighet med Artikel 6 (1) punkt a) i GDPR.

6Sense är certifierat som ett företag i USA enligt EU-US Data Privacy Framework. Detta utgör ett beslut om tillräcklig skyddsnivå i enlighet med Artikel 45 i GDPR, vilket innebär att personuppgifter kan överföras utan ytterligare garantier eller ytterligare åtgärder.

Du kan se 6Senses integritetspolicy på: https://6sense.com/privacy-policy/

13. Plugins och andra tjänster

13.1 Google Tag Manager

På denna webbplats använder vi tjänsten Google Tag Manager. Operatörsföretaget för Google Tag Manager är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Ireland Limited är en del av Google-koncernen med huvudkontor på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Genom detta verktyg kan ”webbplatstaggar” (dvs. nyckelord som är integrerade i HTML-element) implementeras och hanteras via ett gränssnitt. Genom att använda Google Tag Manager kan vi automatiskt spåra vilken knapp, länk eller personlig bild du aktivt har klickat på och kan då registrera vilket innehåll på vår webbplats som är av särskilt intresse för dig.

Verktyget triggar även andra taggar, som i sin tur kan samla in data. Google Tag Manager kommer inte åt dessa data. Om du har gjort en inaktivering på domän- eller cookienivå gäller den fortfarande för alla spårningstaggar som implementerats med Google Tag Manager.

Denna behandling sker endast när uttryckligt samtycke ges i enlighet med Artikel 6 (1) punkt a) i GDPR.

Moderbolaget Google LLC är certifierat som ett företag i USA enligt EU-US Data Privacy Framework. Härmed föreligger ett beslut om tillräcklig skyddsnivå i enlighet med Artikel 45 i GDPR, så att överföring av personuppgifter också kan ske utan ytterligare garantier eller ytterligare åtgärder.

Ytterligare information om tjänsten finns på följande länk: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

13.2 Google Photos

Vi använder tjänsten Google Photos från leverantörenGoogle LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA för attlagra bilder som är inbäddade på vår hemsida.

Inbäddning är integrering av ett visst främmandeinnehåll (text, video eller bilddata) som tillhandahålls av en annan webbplats(Google Photos) och sedan visas på vår egen webbplats. För inbäddning användsen så kallad inbäddningskod. Om en inbäddningskod har integrerats av oss visasdet externa innehållet från Google Photos omedelbart som standard så snart enav våra webbsidor besöks.

Genom den tekniska implementeringen avinbäddningskoden som möjliggör visning av bilder från Google Photos överförsdin IP-adress till Google Photos. Dessutom registrerar Google Photos vårwebbplats, vilken typ av webbläsare som används, webbläsarspråk, tid och längdför åtkomst. Dessutom kan Google Photos samla in information om vilka av våraundersidor du har besökt och vilka länkar du har klickat på samt andrainteraktioner som du har gjort när du besökte vår webbplats. Denna data kanlagras och analyseras av Google Photos.

Denna behandling sker endast när uttryckligt samtyckeges i enlighet med Artikel 6 (1) punkt a) i GDPR.

USA-företaget Google LLC är certifierat som ettföretag i USA enligt EU-US Data Privacy Framework. Härmed föreligger ett beslutom tillräcklig skyddsnivå i enlighet med Artikel 45 i GDPR, så att överföringav personuppgifter också kan ske utan ytterligare garantier eller ytterligareåtgärder.

Ytterligare information om tjänsten finns på följandelänk: https://www.google.com/policies/privacy/.

13.3 YouTube (videor)

Vi har integrerat komponenter från YouTube på dennawebbplats. Det operativa företaget för YouTube är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave,San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC är ett dotterbolag till Google IrelandLimited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

YouTube är en videoportal på internet därvideoutgivare kostnadsfritt kan lägga upp videoklipp och andra användarekostnadsfritt kan titta på, betygsätta och kommentera dem. YouTube tillåterpublicering av alla typer av videor, vilket innebär att kompletta film- ochTV-program, men även musikvideor, trailers eller videor som användarna självahar gjort kan nås via internetportalen. Varje gång du öppnar en av de enskildasidorna på denna webbplats som drivs av oss och på vilken en YouTube-komponent(YouTube-video) har integrerats, uppmanas webbläsaren i ditt IT-systemautomatiskt av respektive YouTube-komponent att ladda ner en representation avmotsvarande YouTube-komponent från YouTube. Tjänsterna Google WebFonts, GoogleVideo, YouTube-bilder och Google Photo kan också laddas ner från YouTube. Merinformation om YouTube hittar du på https://www.youtube.com/yt/about/de/. Inomramen för detta tekniska förfarande får YouTube och Google information omvilken specifik undersida på vår webbplats som du har besökt.

Om du samtidigt är inloggad på YouTube känner YouTubeav vilken specifik undersida på vår webbplats som du besöker när du öppnar enundersida som innehåller en YouTube-video. Denna information samlas in avYouTube och Google och tilldelas till ditt YouTube-konto.

YouTube och Google får alltid information viaYouTube-komponenten om att du har besökt vår webbplats om du är inloggad påYouTube samtidigt som du besöker vår webbplats. Detta sker oavsett om duklickar på en YouTube-video eller inte. Om du inte vill att denna informationska överföras till YouTube och Google kan du förhindra överföringen genom attlogga ut från ditt YouTube-konto innan du går in på vår webbplats.

Denna behandling sker endast när uttryckligt samtyckeges i enlighet med Artikel 6 (1) punkt a) i GDPR.

Moderbolaget Google LLC är certifierat som ett företagi USA enligt EU-US Data Privacy Framework. Härmed föreligger ett beslut omtillräcklig skyddsnivå i enlighet med Artikel 45 i GDPR, så att överföring avpersonuppgifter också kan ske utan ytterligare garantier eller ytterligareåtgärder.

Ytterligare information om tjänsten finns på följandelänk: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

13.4 jsDelivr

Vår webbplats innehåller komponenter från jsDelivr,som drivs av leverantören Prospect One, Królewska 65A/1, PL-30-081 Kraków,Polen.

Vi använder tjänsten jsDelivr med öppen källkod på vårwebbplats för att kunna leverera innehållet på vår webbplats till olikaslutanvändarenheter så snabbt och tekniskt felfritt som möjligt.

jsDelivr är ett innehållsleveransnätverk somdistribuerar innehållet på vår webbplats över olika servrar för att säkerställaoptimal global tillgänglighet. Ett innehållsleveransnätverk använder vanligtvisservrar som är geografiskt nära varje webbplatsanvändare. Därför kan det antasatt användare inom EU får innehåll via servrar inom EU. För att tillhandahållainnehållet samlar jsDelivr in användardata såsom IP-adress.

Enligt leverantören använder jsDelivr inte cookieseller liknande spårningstekniker, utan är endast nödvändig för de tekniska skälsom nämns ovan.

Databehandlingen baseras på ditt samtycke i enlighetmed Artikel 6 (1) punkt a) i GDPR.

Du kan läsa jsDelivrs integritetspolicyn på: https://www.jsdelivr.com/terms/privacy-policy-jsdelivr-net

13.5 Mux

På vår webbplats använder vi tjänsten Mux, Mux, Inc,1182 Market St. Suite 425, San Francisco, CA 94102, USA. Mux är ett API för attskapa videor.

Vi använder Mux för att göra videor tillgängliga fördig.

Bland annat samlas följande uppgifter in:

• IP-adress

• Typ av webbläsare

• URL

• Antal klick

Databehandlingen sker på grundval av ditt samtycke ienlighet med Artikel 6 (1) punkt a) i GDPR.

För alla överföringar utanför EES vidtas lämpligasäkerhetsåtgärder i enlighet med europeisk lag.

Överföringen av dina personuppgifter till USA baseraspå standardavtalsklausulerna.

Du kan läsa Mux integritetspolicy på: https://www.mux.com/privacy

13.6 jQuery

På vår webbplats använder vi tjänsten jQuery, somtillhandahålls av StackPath, LCC 2012 McKinney Ave. Suite 1100, Dallas, TX75201, USA. jQuery är ett innehållsleveransnätverk och hjälper till atttillhandahålla innehållet i vårt onlineerbjudande, särskilt filer som videoroch bilder, snabbare med hjälp av regionalt eller internationellt distribueradeservrar. jQuery använder JavaScript-bibliotek för att snabbt levererainnehållet på vår webbplats.

Bland annat samlas följande uppgifter in:

• IP-adress

• Webbläsardata

• URL

• Användaragent

Om du har ombetts att samtycka till behandlingen avdina uppgifter är den rättsliga grunden för den motsvarande behandlingenArtikel6 (1) punkt a) i GDPR. Dessutom har vi ett berättigat intresse av ensäker och effektiv drift och optimering av vår webbplats. Motsvarande rättsliggrund för detta är Artikel 6 (1) punkt f) i GDPR.

I egenskap av ett amerikanskt företag är Stackpathcertifierat enligt EU-US Data Privacy Framework. Detta utgör ett beslut omtillräcklig skyddsnivå i enlighet med Artikel 45 i GDPR, vilket innebär attpersonuppgifter kan överföras utan ytterligare garantier eller ytterligareåtgärder.

Du kan läsa StackPaths integritetspolicy på: https://www.stackpath.com/legal/california-notice-at-collection-and-privacy-policy/

13.7 Elfsight

På vår webbplats använder vi widgets från Elfsight, från företaget Elfsight LLC, Paronyana Str. 19/3, 201, Jerevan 0015,Armenien. Elfsights plugin gör det möjligt att enkelt integrera socialamedieflöden på webbplatser för att ge våra webbplatsbesökare en interaktiv ochuppdaterad användarupplevelse. Den erbjuder också anpassningsalternativ för attanpassa flödets utseende till webbplatsen.

Tjänsten möjliggör spårning av enskilda användare påvår webbplats.

Bland annat samlas följande uppgifter in:

• IP-adress

• Tidsstämpel

• URL

• Användaragent

Databehandlingen sker på grundval av ditt samtycke ienlighet med Artikel 6 (1) punkt a) i GDPR.

För alla överföringar utanför EES vidtas lämpligasäkerhetsåtgärder i enlighet med europeisk lag.

Överföringen av dina personuppgifter till Armenienbaseras på standardavtalsklausulerna.

Du kan läsa Elfsights integritetspolicy på: https://elfsights.de/datenschutz/

13.8 Embedly

På vår webbplats använder vi tjänsten Embedly, från AMedium Corporation, 760 Medium Street San Francisco, CA 94102, USA. Embedly ärett innehållsleveransnätverk och hjälper till att tillhandahålla innehållet ivårt onlineerbjudande, särskilt filer som videor och bilder, snabbare med hjälpav regionalt eller internationellt distribuerade servrar.

Bland annat samlas följande uppgifter in:

• IP-adress

• Webbläsardata

• URL

• Användaragent

Om du har ombetts att samtycka till behandlingen avdina uppgifter är den rättsliga grunden för den motsvarande behandlingenArtikel6 (1) punkta) i GDPR. Dessutom har vi ett berättigat intresse av ensäker och effektiv drift och optimering av vår webbplats. Motsvarande rättsliggrund för detta är Artikel6 (1) punkt f) i GDPR.

För alla överföringar utanför EES vidtas lämpligasäkerhetsåtgärder i enlighet med europeisk lag.

Överföringen av dina personuppgifter till USA baseraspå standardavtalsklausulerna.

Du kan se Embedlys integritetspolicy på: https://embed.ly/legal/privacy

13.9 Adobe Fonts

På vår webbplats använder vi Adobe Fonts från AdobeInc, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA. Vi använder Adobe Fonts förenhetlig visning av teckensnitt.

När du öppnar en sida läser din webbläsare in denödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cacheminne för att kunna visatexter och teckensnitt korrekt. För detta ändamål ansluter den webbläsare duanvänder till Adobes servrar.

Bland annat samlas följande uppgifter in:

• IP-adress

• Den tid det tar för webbläsaren att ladda nerteckensnitten

• Tiden från det att du laddar ner teckensnitten medwebbläsaren till att du använder teckensnitten

• Operativsystem och webbläsarversion

Inga cookies sätts av Adobe och inga data läses aktivt från din enhet.
Vi har ett berättigat intresse av att använda Adobe Fonts för att visa och hantera webbplatsen. Det finns inga intressen hos registrerade som uppväger våra intressen. Den motsvarande rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 lit. f) GDPR.
Adobe Inc. är certifierat som ett amerikanskt företag enligt EU-US Data Privacy Framework. Detta utgör ett beslut om adekvat skyddsnivå i enlighet med artikel 45 i GDPR, vilket innebär att personuppgifter kan överföras utan ytterligare garantier eller ytterligare åtgärder.

Du kan läsa Adobe Fonts integritetspolicy på: https://www.adobe.com/de/privacy.html

13.10 Clear Company

På vår webbplats använder vitjänsten Clear Company, Clear Company, 200 Clarendon St 49th floor, Boston, MA02116, USA. Clear Company är enmjukvaruutvecklare. Clear Company hjälper oss att automatisera vanligarekryteringsuppgifter och anpassa rekryteringsprocesser till våra uppgifter föratt anställa förstklassiga medarbetare som delar våra värderingar.

Bland annat samlas följande uppgifter in:

• Efternamn och förnamn

• E-postadress

• Telefonnummer

Databehandlingen baseras på ditt samtycke i enlighetmed Artikel 6 (1) punkt a) i GDPR.

För alla överföringar utanför EES vidtas lämpligasäkerhetsåtgärder i enlighet med europeisk lag.

Överföringen av dina personuppgifter till USA baseraspå standardavtalsklausulerna.

Du kan läsa Clear Companys integritetspolicy på: https://www.clearcompany.com/privacy-policy/

13.11 Smartling

På vår webbplats använder vi tjänsten Smartling, frånSmartlingIreland Limited Unit 4B Fourth Floor 7-9 Dame Court Exchequer StreetD02 NH31, Irland. Smartling är ett översättningsverktyg med vilket vi kan visavår webbplats på olika språk. För att använda tjänsten upprättas en anslutning till domänen smartling.com när webbplatsen öppnas.

Bland annat samlas följande uppgifter in:

· IP-adress

· Information om webbläsare

· Språk som används

Vi har ett berättigat intresse av att kunna presentera webbplatsen på ett tydligt sätt och förse dig med det språk som krävs för att kommunicera med dig. Det finns inga intressen hos de registrerade som väger tyngre än våra intressen. Den motsvarande rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 f) i GDPR.
För alla överföringar utanför EES vidtas lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med europeisk lagstiftning.
Överföringen av dina personuppgifter till USA sker på grundval av standardavtalsklausuler.
Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för att uppfylla det syfte för vilket de samlades in. Dessutom kommer uppgifterna att raderas om du utövar din rätt till radering i enlighet med artikel 17.1 i GDPR.

Du kan läsa Smartlings integritetspolicy på: https://www.smartling.com/privacy/

13.12 Concludis

På vår webbplats använder vi tjänsten "concludis E-Recruiting" som tillhandahålls av concludis GmbH, Auenweg 3, 50679 Köln, Tyskland. För att kunna använda tjänsten upprättas en anslutning till domänen concludis.de när den undersida där Concludis är integrerad öppnas. Vi använder tjänsten för vår ansökningsprocess. Tjänsten "concludis E-Recruiting" används bland annat för att organisera och analysera ansökningsprocessen. De uppgifter som du anger för ansökan lagras på servrarna hos concludis GmbH i Förbundsrepubliken Tyskland.

Bland annat registreras följande data:

· Efternamn och förnamn

· E-postadress

· Telefonnummer

Databehandlingen sker på grundval av ditt samtycke ienlighet med Artikel 6 (1) punkt a) i GDPR.

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längrebehövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. Dessutom kommeruppgifterna att raderas om du åberopar din rätt till radering i enlighet medArtikel 17 (1) i GDPR.

Du kan läsa Concludis integritetspolicy på: https://www.concludis.com/impressum

13.13 ClickCease

På vår webbplats använder vi Click Cease, från CHEQ AI Technologies (2018) Ltd Limited dba ClickCease.com, HaArba'a St 18, Tel Aviv-Yafo, Israel.

Click Cease används för att övervaka våra reklamkampanjer (t.ex. Google Ads). Om vi t.ex. aktiverar en Google Ads-kampanj betalar vi Google en summa pengar för varje sidvisning som görs via kampanjen. Click Cease övervakar webbplatsbesökare för att kunna identifiera bedrägliga sidvisningar. IP-adresser behandlas för detta ändamål. Om bedrägliga avsikter identifieras blockerar Click Cease IP-adressen för framtida besök på t.ex. Google Ads.

Bland annat följande uppgifter kan komma att behandlas
- IP-adress
- Geografisk information
- Information om webbläsare
- Språk som används

Databehandlingen sker på grundval av ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR.
Uppgifterna raderas så snart de inte längre är nödvändiga för att uppfylla det syfte för vilket de samlades in. Dessutom kommer uppgifterna att raderas om du hävdar din rätt till annullering i den mening som avses i artikel 17.1 i GDPR.

Du kan ta del av Click Ceases integritetspolicy på: https://cheq.ai/privacy-policy/.

14. Dina rättigheter somregistrerad

14.1 Rätt till bekräftelse

Du har rätt att begära en bekräftelse från oss omhuruvida personuppgifter som rör dig kommer att behandlas.

14.2 Rätt till information (Artikel 15 i GDPR)

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt fåinformation om de personuppgifter som lagras om dig samt rätt att få en kopiaav sådana uppgifter från oss, i enlighet med lagstadgade bestämmelser.

14.3 Rätt till rättelse (Artikel 16i GDPR)

Du har rätt att begära omedelbar rättelse av felaktiga personuppgifter som rör dig själv. Dessutom har den registrerade rätt att begära att ofullständiga personuppgifter kompletteras med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

14.4 Radering (Artikel 17 i GDPR)

Du har rätt att kräva att vi raderar depersonuppgifter som rör dig utan dröjsmål, förutsatt att ett av de skäl somanges i lag är tillämpligt och om behandling eller ytterligare lagring intekrävs.

14.5 Begränsning av behandling(Artikel 18 i GDPR)

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingenav dina uppgifter om ett av de rättsliga kraven uppfylls.

14.6 Dataöverföring (Artikel 20 iGDPR)

Du har rätt att få personuppgifter som rör dig och somdu har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbartformat. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annanregisteransvarig utan hinder av oss, till vilka personuppgifterna lämnades,förutsatt att behandlingen baseras på samtycke i enlighet med Artikel 6 (1)punkt a) i GDPR eller Artikel 9 (2) punkt a) i GDPR eller i ett kontrakt enligtArtikel 6 (1) punkt b) i GDPR, och uppgifterna behandlas med hjälp av automatiseradeförfaranden, såvida inte behandlingen är nödvändig för att slutföra en uppgift,är av allmänt intresse eller utförs i utövandet av en officiell myndighet somtilldelats oss.

När du utövar din rätt till dataöverföring i enlighetmed Artikel 20 (1) i GDPR har du rätt att få personuppgifter överförda direktfrån en registeransvarig till en annan, förutsatt att detta är teknisktgenomförbart och inte hindrar andra personers rättigheter och friheter.

14.7 Invändning (Artikel 21 GDPR)

Du har rätt att invända mot behandlingen avpersonuppgifter som rör dig av skäl som hänför sig till din särskildasituation, om detta sker på grundval av Artikel 6 (1) punkt  e) (databehandling i allmänhetens intresse)eller punkt f) (databehandling utifrån avvägning av legitima intressen) i GDPR.

Detta gäller även för profilering på grundval av dessabestämmelser i enlighet med Artikel 4.4 i GDPR.

Om du gör en invändning kommer vi inte längre attbehandla dina personuppgifter såvida vi inte kan visa tvingande och legitimaskäl för sådan behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter ochfriheter eller där behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvararättsliga anspråk.

I enskilda fall behandlar vi dina personuppgifter fördirekt marknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot behandlingenav personuppgifter för sådan annonsering. Detta gäller även profilering när denär kopplad till denna typ av direktmarknadsföring. Om du invänder motbehandlingen av dina uppgifter för direktmarknadsföring kommer vi inte längreatt behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

Dessutom har du rätt att invända mot vår behandling avdina personuppgifter för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål ellerför statistiska ändamål i enlighet med Artikel 89 (1) i GDPR av skäl som härrörfrån din särskilda situation, såvida inte sådan behandling är nödvändig för attutföra en uppgift av allmänt intresse.

Du är fri att utöva din rätt att göra invändningar motanvändningen av informationssamhällets tjänster, trots direktiv 2002/58/EG, medhjälp av automatiserade förfaranden som använder tekniska specifikationer.

14.8 Återkallande av samtyckeavseende dataskydd

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycketill behandling av personuppgifter med framtida verkan.

14.9 Lämna in ett klagomål till entillsynsmyndighet

Du har rätt att klaga på vår behandling avpersonuppgifter till en tillsynsmyndighet som ansvarar för dataskydd.

15. Rutinmässig lagring, radering och blockering av personuppgifter

Vi behandlar och lagrar dina personuppgifter endastunder den tidsperiod som är nödvändig för att uppfylla lagringssyftet eller somkrävs enligt de rättsliga bestämmelser som vårt företag omfattas av.

Om lagringsändamålet inte längre gäller eller om enobligatorisk lagringsperiod löper ut, kommer personuppgifterna rutinmässigt attblockeras eller raderas i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.

16. Varaktighet för lagring av personuppgifter

Kriteriet för hur länge personuppgifter ska lagras ärrespektive lagstadgad lagringstid. När denna period har löpt ut kommeruppgifterna i fråga rutinmässigt att raderas, förutsatt att de inte längrebehövs för att fullgöra eller inleda avtalet.

17. Version och ändringar avintegritetsmeddelandet

Denna integritetspolicy gäller för närvarande från ochmed: April 2024

På grund av vidareutvecklingen av våra internetsidoroch erbjudanden eller på grund av ändrade juridiska eller officiella krav kandet bli nödvändigt att ändra denna integritetspolicy. Du kan när som helst fåtillgång till och skriva ut den aktuella dataskyddsdeklarationen på webbplatsenunder ”https://www.packsize.se/privacy-policy-europe-sweden”.

Förbättra din förpackningsprocess med Packsizes e-handelslösning

Kontakta oss idag för en personlig analys av din förpackningsprocess